АТАЛАРДАН АКЫЛ СӨЗ

Jeenalieva
By Jeenalieva Июнь 11, 2018 08:10

АТАЛАРДАН АКЫЛ СӨЗ

21 Өткөндө бейит жанынан,
Күлбөгүн да, сүйлөбө.
Арбактар үчүн бата кыл,
Кетишкен тигил дүйнөгө.

Ичиңден келме келтиргин,
Мүрзөнү өтсөң аралап.
Кураан окуу тирүүнүн,
Парызы болуп саналат.

Кыбыла жакты бет алып,
Дааратыңды албагын.
Кыбыла жакты тептирип,
Төшөгүңдү салбагын.

Күл төбөгө заараны,
Ушатпайт, аны билип жүр.
Даараткана салгын да,
Дамамат ага кирип жүр.

Шыпыргыны баркта да,
Көрүнгөн жерге таштаба.
Күнөө болот, билип кой,
Жерде жатса аттаба.

Чогулган ыпыр-сыпырды,
Ошол бойдон калтырба.
Ыргытып ташта узатпай,
Күл төккөн жерге баргын да.

Күн батып калган маалда,
Эшик алдын шыпырбайт.
Чогулган ыпыр-сыпырды,
Караңгыда ыргытпайт.

Теппегин идиш-аякты,
Шарак-шурук ыргытпа.
Аллах Таалам андайды,
Кабылтат улам кырсыкка.

Суу куюп отту өчүрбө,
Какшыйт кийин казаның.
О дүйнө кетет бир күнү,
Отун алаар адамың.

Аялга айтар бир кеп бар,
Аттаба эркек үстүнөн.
Кашыңа осмо койбогун,
Каранып улам күзгүдөн.
Жайды билген аялдар,
Жатаарында таранбайт.
Күлкүсү чыгып жылмаңдап,
Күзгүгө түндө каранбайт.

Караңгыда баланы,
Алып чыкпайт эшикке.
Эпкини тийет кокустан,
Жин-шайтандар кезиксе.

Баланы жалгыз калтырсаң,
Башына нанды жаздап кой.
Болбосо балыш астына,
Бычактан бирди таштап кой.

Баш кийимсиз отурба,
Окулуп кураан жатканда.
Анты болот, билип кой,
Жатпасын бычак дасмалда.

От деген ыйык нерсе бул,
Ардактагын, барктагын.
Мунжу болуп каласың,
Бутуң менен баспагын.

Коломтого түкүрбө,
Бут менен отту теппегин.
Анты болот анын да –
Ырыскыңды тепкениң.

Анан да отко салбай жүр,
Аарчылган пияз кабыгын.
Ырымы болот мунун да,
Үйүңдөн өчөт жарыгың.

Кулачтаба эшикти,
Босогону баспай жүр.
Сол бутту артта калтырып,
Оң бутту алга таштай кир.

Чекилик болот билип кой,
Ченебе боюң карыштап.
Башыңа конгон бир жолку,
Бакытың качат алыстап.

Ыргытып идиш-аякты,
Ыгы жок калдыратканы –
Аялдар, муну билип кой,
Ал үйдөн дөөлөт качканы.

Чайдын калган шамасын,
Чалчык жерге төкпөй жүр.
Ыймандан качып мындайда,
Ырысың тээп көпкөнүң.

Тырмагың менен черткилеп,
Тырсылдатпа чыныны.
Ашың кемийт, билип кой,
Анын да ошол ырымы.

Тамак бышып жатканда,
Таштап кетип калбагын.
Алдыңан чыгып бир кырсык,
Айылыңа жетпей калбагын.

Эртең менен эрди-аял,
Бир бириң карап күлүп кой.
Оңолот ишиң ал күнү,
Ошону ойго түйүп кой.

Ар кыл жаман түштөрдөн,
Өзүңдү-өзүң коруп жүр.
Жамандыкка жорубай,
Жакшылыкка жоруп жүр.

Түк ишенбе түшүңө,
Түш – түлкүнүн богу дейт.
Түшкө ишенген адамдар,
Түлкүнүн ошол богун жейт.

Кокус түшүп колуңдан,
Идишиң сынса кайгырба.
Таштандыга ыргыткын,
Бүт чогултуп алгын да.

“Жок” деген адам жарыбайт,
Бар болуп туруп колунда.
Ал билбейт күнөө кылганын,
Аллах Таала жолунда.

Осолдук болот, билип кой,
Оозуңа манжаң салбай жүр.
Акылсыз бала өңдөнүп,
Андай ишке барбай жүр.

Теңирим деле жактырбай,
Тескери, бура басканды.
Тетири тартат турмушуң,
Тескери салба дасмалды.

Асмандатып илбей жүр,
Камыр жайган тактаңды.
Эгиндин баасы кымбаттап,
Элиңдин карды ачканы.
Караңгыда кызыңды,
Суу апкел деп жибербе.
Этеги кокус ачылып,
Эр табылбайт тийерге.

Эртеңкиге суу калса,
Калбасын анын үстү ачык.
Билгизбей туруп жин-шайтан,
Балким, койоор уу чачып.

Жалкоолук кылып жатаарда,
Жуубасаң идиш-аякты,
Кесири тийип ошонун,
Келтире жейсиң “таякты”.

Ун элеген супура,
Улагага илбей жүр.
Кызаңдата тизеңди,
Кыска көйнөк кийбей жүр.

Кыз балага айтаар кеп:
Кур бешикти терметпе.
Андан көрө, алдейлеп,
Куурчагыңды эрмекте.

Баш кийимди ыргытпай,
Башына төрдүн илип жүр.
Ботала кылып кирдетпей,
Боруму менен кийип жүр.

Жамынганы желбегей,
Жаш балага жарабайт.
Ажал тооруйт андайды,
Жаштыгына карабайт.

Эки колуң артыңа,
Алып алып баспагын.
Жигит бойдон сыныңды,
Өмүр бойдон сактагын.

Дегеле шым аттууну,
Башыңа жаздап жатпагын.
Антсең акыр бир күнү,
Абийириңди сатканың.

Китеп, гезит окуба,
Тамак ичип жатканда.
Ичкениң толук аш болот,
Даамын чындап татканда…

Абдиллабек АВАЗОВ.

 

 

Jeenalieva
By Jeenalieva Июнь 11, 2018 08:10

Приемная кампания 2018

Парламент

Элдик медицина